Používání certifikační značky

Certifikační značkou CERTLINE je grafická kombinace Loga CERTLINE s označením příslušné kriteriální normy nebo skupiny norem. Logo CERTLINE a Certifikační značky CERTLINE jsou zapsanou ochrannou známkou.
Certifikační značku CERTLINE může certifikovaná organizace použít samostatně nebo ve spojení se svým znakem (logem), příp. společně s uvedením svého obchodního jména a  organizační jednotky společnosti, která byla certifikována.
Certifikační značky CERTLINE mohou být reprodukovány buď jen v originální barvě (modrá) nebo v černé barvě.

Certifikační značky CERTLINE:

 • musí být zásadně reprodukovány jako celek a to takovým způsobem, aby všechny detaily na nich uvedené byly zřetelné,
 • nesmí být jakýmkoliv způsobem graficky upravovány či měněny.

Certifikační značky CERTLINE mohou být reprodukovány v jakékoli velikosti při zachování jejich proporcí a při zachování jejich čitelnosti. Velikost certifikační značky má být taková, aby byla úměrná účelu použití, zřetelná a byla zachována přesnost reprodukce. Výška reprodukované certifikační značky nesmí být menší než 10 mm.

Certifikační značka musí být používána pouze k propagaci certifikovaného systému managementu.

Certifikační značky CERTLINE se nesmí:

 • používat přímo na vyráběných produktech ani žádným jiným způsobem, který by mohl vést zákazníka nebo zájemce o produkt k mylnému přesvědčení, že to je produkt, jenž byl Certifikačním orgánem CERTLINE v rámci certifikace systému managementu schválen,
 • používat na obalech vyráběných produktů ani na certifikátech shody a/nebo na průvodní dokumentaci k produktu, včetně  protokolech o zkouškách produktů a kalibračních listech, protože tyto dokumenty se v této souvislosti považují rovněž za produkty.

Certifikační značka CERTLINE nesmí být použita na budovách, vozidlech nebo vlajkách a nesmí být používána způsobem, jenž by zkreslil udělenou certifikaci.

Certifikační značku CERTLINE může certifikovaná organizace používat v souladu s licenčním ujednáním pouze po dobu platnosti certifikátu:

 • na všech dokumentech, které se vztahují k předmětu certifikace,
 • jen pro oblast systému managementu, pro kterou byl certifikát vystaven,
 • ve všech propagačních materiálech jen k popisu a propagaci daného systému managementu,
 • v tiskovinách periodických i neperiodických,
 • při odkazu na certifikaci (jakýkoliv odkaz na certifikaci nebo certifikační značku nesmí být použit způsobem, který by mohl vzbudit dojem, že Certifikační orgán CERTLINE přebírá odpovědnost za systém managementu, zkoušení, kontrolu nebo kvalitu výrobku),
 • za předpokladu, že organizace zajistí, aby nebylo možno vztahovat tuto značku na produkty nebo poskytované služby, jejichž systém managementu nebyl certifikován.

Certifikační značku CERTLINE může certifikovaná organizace použít na svých dokumentech jako např.: interních směrnicích, formulářích, reklamních letácích a jiných propagačních materiálech, cenících, tiskopisech, dopisech s firemní hlavičkou a na ostatních písemnostech obecné povahy při dodržení zde uvedených pravidel. Certifikační značku CERTLINE může certifikovaná organizace použít také k reklamním a propagačním účelům na drobných reklamních předmětech jako jsou přívěsky ke klíčům, podložky, vázanky, pera a předměty podobné povahy.

 

V případě vydání:

 • rozhodnutí o zrušení platnosti certifikátu,
 • rozhodnutí o zrušení, pozastavení platnosti nebo omezení rozsahu certifikátu

nesmí certifikovaný subjekt Certifikační značku CERTLINE nebo odkaz na certifikaci dále užívat.