Certifikace v rozsahu akreditace

Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán CERTLINE je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro certifikaci následujících systémů managementu:

Management kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016

Management kvality zdravotnických prostředků dle ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016


Management informační bezpečnosti dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

Systém řízení kvality dle Nařízení Rady (EU) č. 333/2011

Environmentální management dle ČSN EN ISO 14001:2016

Management jakosti zdravotnických prostředků v oblasti sterilizace dle ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016


Management hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací dle Věstníku dopravy 14/2019
Management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN ISO 45001:2018
Analýza nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů dle Věstníku MZe 2/2010
Integrované systémy managementu


Certifikaci systémů managementu provádí Certifikační orgán CERTLINE v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016, navazujícími a upřesňujícími dokumenty Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) a metodickými pokyny pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Předmět akreditace je uveden v Osvědčení o akreditaci a detailní rozsah dle jednotlivých oborů je uveden v Příloze Osvědčení o akreditaci.

Certifikát

Certifikát je vydán Certifikačním orgánem CERTLINE na základě kladného výsledku certifikačního řízení – úspěšné realizaci auditu prvního stupně a návazně auditu druhého stupně.

Certifikát prokazuje, že organizace – držitel certifikátu, dokumentoval, zavedl, používá a udržuje systém managementu (příp. jeho modifikaci) ve specifické oblasti podnikání v souladu s požadavky uvedených kriteriálních dokumentů (norem nebo jiných technických specifikací).

Platnost vydaného certifikátu je tříletá. V průběhu této doby probíhá 1 x ročně dozorový audit, jehož cílem je potvrdit, že certifikovaný systém managementu organizace je udržován a dále rozvíjen. Po uplynutí tříleté doby platnosti certifikátu se provádí opakovaná certifikace.