EnMS

Certifikace systémů managementu hospodaření s energií

Kriteriální norma ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem pro její použití
Návod k aplikaci ČSN ISO 50004:2020 Systémy managementu hospodaření s energií – Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systémů managementu hospodaření s energií podle ISO 50001
Související normy a specifikace (doporučená) řešení
ČSN ISO 50002:2016 Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití
ČSN ISO 50003:2022 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií
ČSN ISO 50006:2016 Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPI) – Obecné zásady a návod
ČSN ISO 50015:2016 Systémy managementu hospodaření s energií – Měření a ověřování energetické náročnosti organizací – Obecné zásady a návod

ČSN EN 15900:2010 Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti – Definice a požadavky

ČSN EN16247-1:2023 Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
ČSN EN16247-2:2023 Energetické audity – Část 2: Budovy
ČSN EN16247-3:2023 Energetické audity – Část 3: Procesy
ČSN EN16247-4:2023 Energetické audity – Část 4: Doprava
ČSN EN16247-5:2015 Energetické audity – Část 5: Kompetence energetických auditorů 
Charakteristika systému managementu
Účelem této mezinárodní normy je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy pro snižování energetické náročnosti, zlepšování energetické účinnosti a využívání spotřeby energie.
Norma je použitelná pro všechny typy a velikosti organizací. Specifikuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS), na jejím základě může organizace vytvářet a zavést energetickou politiku, vytvářet cíle, cílové hodnoty a akční plány, které berou v úvahu právní požadavky a informace související s významným využitím energie.

Organizace může tuto mezinárodní normu integrovat s dalšími systémy managementu, především se systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Výhody při zavedení certifikace Norma může být využita k certifikaci, registraci nebo k prohlášení o EnMS organizace. Certifikací organizace prokazuje shodu EnMS s požadavky této normy. Současně certifikací ujišťuje zainteresované strany o zajištění předpokladů pro plnění právních požadavků.

Hlavní výhody:

  • plánované a systémové řešení hospodaření s energií a řízení   energetických aspektů,
  • snížení spotřeby energií a množství vypouštěných emisí (CO2),
  • zvýšení energetické účinnosti,
  • snížení nákladů při výrobě nebo poskytování služeb a zvýšení   konkurenceschopnosti organizace,
  • zlepšení vztahů s veřejností, státními orgány a jinými zainteresovanými   stranami,
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti a zvýšení úspěšnosti v rámci   výběrových řízení.