Klasifikace zjištění z auditu

 

Auditní nález Definice Dopad na certifikát
Shoda Splnění požadavku normy/specifikace Certifikát je vydán/platnost certifikátu je zachována
Příležitost pro zlepšení Splnění požadavku normy/specifikace s možností zlepšení (zjednodušení, zpřehlednění, upřesnění a pod.) Certifikát je vydán/platnost certifikátu je zachována
Připomínka

(méně významná neshoda)

Nesplnění požadavku normy/specifikace, které neovlivňuje schopnost systému managementu dosahovat požadovaných výsledků Certifikát je vydán/platnost certifikátu je zachována za předpokladu vydání Plánu náprav a nápravných opatření. Realizace náprav a nápravných opatření bude prověřena při následném auditu.
Významná neshoda Nesplnění požadavku, které ovlivňuje schopnost systému managementu dosahovat požadovaných výsledků. Certifikát je vydán/platnost certifikátu je zachována, pokud organizace neshodu odstraní v termínu do 3 měsíců.

Certifikát není vydán/platnost certifikátu je pozastavena v případě, že odstranění neshody vyžaduje delší čas než 3 měsíce.

Certifikát není vydán/platnost certifikátu je zrušena v případě, že odstranění neshody není provedeno do 6 měsíců.

Proces řízení neshody je veden v Záznamu o neshodě.

Nehodnoceno Požadavek normy/specifikace není hodnocen, protože není neaplikován (plnění požadavku nemá vzhledem k charakteru systému managementu smysl) Certifikát je vydán/platnost certifikátu je zachována
Zjištění mimo rámec Plánu auditu Jsou zjištěny negativní skutečnosti, které nesouvisejí s auditovaným systémem managementu Certifikát je vydán/platnost certifikátu je zachována

V případě zjištění významné neshody je představitel vedení organizace informován vedoucím týmu auditorů v průběhu auditu, bezprostředně po ověření neplnění požadavku normy/specifikace.

Zjištění z auditu jsou zaznamenána ve Zprávě z auditu pro každý požadavek normy/specifikace zvlášť spolu s důkazy, které byly nashromážděny v průběhu auditu. Zjištění z auditu jsou založena pouze na vzorku dostupných informací, a tudíž při auditování existuje vždy prvek nejistoty. Případné rozdíly v názorech na zjištění z auditu mezi týmem auditorů a organizací mohou být formulovány v záznamu, který bude přílohou Záznamu ze závěrečného jednání s managementem organizace. Při rozhodování o certifikaci může být k těmto argumentům přihlédnuto.