Naše akreditace

Certifikační orgán CERTLINE je pod číslem 3131 akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) k certifikaci systémů managementu na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. Dalšími zavedenými normativními dokumenty jsou ČSN ISO/IEC 17021-2:2017, ČSN ISO/IEC 17021-3:2017, ČSN ISO/IEC 17021-10:2018  a ČSN P ISO/IEC TS 17022:2013.

Certifikační orgán CERTLINE provádí certifikace systémů managementu kvality (QMS), včetně jejich modifikací pro oblast jakosti svařování (QMS-W), oblast jakosti zdravotnických prostředků (QMS-ZP) a oblast pro účely ověřování shody systémů řízení kvality podle nařízení Rady (EU) č. 333/2011 (QMS-N333). Dále provádí certifikace systémů environmentálního managementu (EMS), systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SMBOZP), systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS) a systémů managementu hospodaření s energií (EnMS) v oblastech strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, zpracovatelský průmysl, potravinářství a dalších oblastech včetně služeb. Certifikační orgán CERTLINE dále provádí také certifikace systémů analýzy nebezpečí a stanovení kritických bodů (HACCP) a působí  rovněž v rámci Systému jakosti oboru pozemních komunikací (SJ-PK) Ministerstva dopravy České republiky.

Osvědčení o akreditaci je uvedeno zde.

Detailní rozsah působnosti je uveden v Příloze Osvědčení o akreditaci.