Rozsah certifikace

Zásady pro stanovení rozsahu certifikace

Certifikaci je možno udělit pouze právnímu subjektu s platným oprávněním k podnikání v předmětné oblasti (doloženo výpisem z obchodního rejstříku, živnostenským listem, apod.).

Certifikovat lze:

 • celou organizaci žadatele o certifikaci, nebo i jen některé organizační útvary (definované v organizační struktuře), ve kterých je systém managementu zaveden (např. jen  závod 01,  provoz 02. apod.),
 • žádném případě nelze z rozsahu certifikace vyjmout vedení certifikované organizace,
 • systém managementu a rozsah jeho certifikace určuje žadatel o certifikaci sám na základě své politiky, požadavků svých zákazníků, podnikatelské strategii a dalších aspektů podnikatelské činnosti,
 • přesné vymezení typu systému managementu a rozsahu jeho certifikace se uvádí na certifikátu systému managementu,
 • rozsah udělené certifikace lze změnit, rozšířit nebo zúžit v souladu s pravidly certifikace,
 • certifikované činnosti jsou zatříděny podle kódu CZ-NACE Rev. 2.

 Rozsah certifikace

Rozsah certifikace je pro jednotlivé systémy managementu určen následujícími položkami:

 • právní subjekt
  • název organizace, adresa sídla organizace a identifikační číslo (IČ), pokud je certifikovaný systém managementu zaveden v celé organizaci,
  • název organizace, adresa sídla organizace a identifikační číslo (IČ), včetně vymezení všech organizačních útvarů, ve kterých je certifikovaný systém zaveden, pokud je systém managementu zaveden jen v části organizace,
 • názvy a adresy všech dislokovaných organizačních jednotek  (poboček, prodejen, skladů, odloučených pracovišť apod.) se zavedeným certifikovaným systémem managementu (v případě většího počtu odloučených pracovišť se tyto údaje uvádí na samostatnou přílohu k certifikátu),
 • typ certifikovaného systému managementu (např.: systém managementu kvality, integrovaný systém managementu kvality a managementu bezpečnosti informací apod.),
 • kritéria auditu.

Uvádění kriteriálních dokumentů na certifikátu

1. Samostatná norma systému managementu alternativně:

 • jako převzatá česká norma

Např.: ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016, ČSN ISO 45001:2018, ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016,  ČSN EN ISO/IEC 27001:2023

 • vydaná jako ISO norma nebo ISO/IEC norma

Např.: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2022

2. Kombinace norem nebo normy a specifikace

 • ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2022, ISO 9001:2015 ve spojení s ISO 3834-2:2021
 • ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím pokynů stanovených v Metodickém pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK, verze 2019)

3. Samostatná specifikace

 • Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci, část 1-4, Věstník MZe 2/2010

Aplikovatelnost

Organizace mohou přezkoumávat aplikovatelnost některých požadavků (článků normy) s ohledem na velikost nebo složitost organizace, na model managementu, který používá, s ohledem na rozsah činností a na charakter rizik a příležitostí s nimiž se setkává. Shodu s normou managementu lze uplatnit pouze tehdy, pokud požadavky označené jako neaplikovatelné neovlivní schopnost nebo odpovědnost organizace zajišťovat shody produktů a služeb a zvyšování spokojenosti zákazníka.

Název certifikované činnosti (činností)

Na certifikátu se uvádí alternativně název činnosti:

 • dle textu uvedeného ve výpisu z obchodního rejstříku, živnostenského listu apod.,
 • dle názvů činností uvedených v  kódu CZ NACE Rev. 2,
 • dle individuální dohody organizace s certifikačním orgánem.

Pozn.: Rozsah certifikace v rámci Systému jakosti oboru pozemních komunikací (SJ-PK) MD ČR je uváděn pro oblast provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4) samostatně jako příloha certifikátu systému managementu kvality ve formě výčtu technologických postupů, u nichž žadatel prokázal odbornou způsobilost a dokumentů, které se k technologii vztahují.