Politika kvality

Vrcholové vedení společnosti CERTLINE, s.r.o. na základě stanovené mise a vize společnosti vyhlašuje následující politiku kvality:

1. Zákazník

Základní politikou společnosti CERTLINE, s.r.o. je technicky, odborně a procesně bezchybné plnění požadavků akreditace. Cílem je úplná spokojenost zákazníků s poskytovanou certifikační službou.

Zásady pro styk se zákazníkem, bez ohledu funkci a zařazení v organizaci, definujeme takto:

 • pozorně nasloucháme svým zákazníků, účinně si s nimi vzájemně vyměňujeme informace a snažíme se porozumět všem jejich požadavkům,
 • snažíme se porozumět všem požadavkům našich zákazníků,
 • každý přijatý úkol splníme přesně a včas,
 • dodržujeme právní požadavky, interní předpisy a postupy,
 • nikdy neslibujeme nic, co bychom nemohli splnit,
 • důsledně aplikujeme požadavky managementu nestrannosti a důvěrnosti informací,
 • usilujeme o trvalé zvyšování kvality poskytovaných certifikačních služeb.

2. Zaměstnanci

Zaměstnanci jsou klíčovou podstatou organizace. Jejich spokojenost, osobní angažovaný přístup, vzdělání, odbornost a způsobilost jsou hlavními faktory úspěchu organizace. Vedení organizace proto:

 • vytváří příznivou firemní atmosféru,
 • usiluje o plné zapojení zaměstnanců do řízení společnosti a umožňuje využití všech jejich schopností,
 • zabezpečuje potřebné finanční, materiální, prostorové a další zdroje,
 • uplatňuje motivační pravidla odměňování,
 • neustále zvyšuje nároky na teoretickou přípravu a praktické dovednosti,
 • poskytuje účinnou pomoc při výchově, výcviku a školení tak, aby všichni zaměstnanci byli schopni trvale plnit požadavky této politiky kvality.

3. Partneři a externí dodavatelé

Rozhodující pro rozvoj společnosti je neustálá úzká spolupráce s externími partnery a dodavateli. Za tím účelem společnost CERTLINE, s.r.o.:

 • trvale pomáhá svým partnerům a dodavatelům, vede je k jejich dalšímu rozvoji a zvyšování kvality produktů a služeb,
 • hodnotí jejich práci a povzbuzuje je ke stanovování a plnění dalších cílů,
 • sděluje svým partnerům a dodavatelům potřebné informace vedoucí k plnému uspokojení společných zákazníků.

V Brně dne 19. 5. 2021

za vedení společnosti
Ing. Lubomír Kolek
ředitel Certifikačního orgánu CERTLINE