SM BOZP

Certifikace systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kriteriální norma ČSN ISO 45001:2018  Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití
Návod k aplikaci  –
Související normy a specifikace (doporučená) řešení ČSN ISO 31000:2018 Management rizik – Směrnice
ČSN EN 31010 ed. 2:2020 Management rizik – Techniky posuzování rizik
Charakteristika systému managementu Systém managementu pokrývající oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci určený k tomu, aby organizacím poskytl prvky efektivního systému tak, aby organizace mohly řídit svá rizika v oblasti BOZP a zlepšovat svou výkonnost.
Systém managementu BOZP organizaci umožňuje přípravu a zavedení politiky a cílů, zajištění požadavků právních předpisů, analýzu informací o rizicích a stanovení preventivních opatření v oblasti BOZP. Systém je postaven tak, aby mohl být uplatněn v organizacích všech typů a velikostí a aby zohlednil různé geografické, kulturní a sociální podmínky.
Výhody při zavedení a certifikaci Prokázání úspěšné implementace normy ČSN ISO 45001:2018 může organizace použít k tomu, aby zainteresovaným stranám prokázala, že používá odpovídající systém managementu BOZP a plní požadavky právních předpisů.

Systém umožňuje:

  • podpořit a propagovat správnou praxi v oblasti BOZP v rovnováze se sociálně-ekonomickými potřebami,
  • stanovit kompetence, odpovědnosti a pravomoci v oblasti BOZP,
  • identifikovat nebezpečí, posuzovat rizika a určit způsob jejich řízení,
  • určit potřeby výcviku související s riziky, zabezpečit odbornou způsobilost a povědomí u zaměstnanců,
  • interní komunikaci mezi různými úrovněmi a funkcemi organizace, partnery a zainteresovanými stranami,
  • zajistit havarijní připravenost a adekvátní reakci,
  • předcházet vzniku úrazů a poškození zdraví,
  • zajistit procesy nápravných a preventivních opatření a neustálé zlepšování v oblasti BOZP.