SJ-PK

Certifikace systému jakosti v oboru pozemních komunikací

Ověřování odborné způsobilosti v rámci Systému jakosti oboru pozemních komunikací (SJ-PK) MD ČR v oblastech:
• projektové práce (MP, část II/1),
• průzkumné a diagnostické práce (MP, část II/2),
• provádění silničních a stavebních prací (MP, část II/4)

Kriteriální specifikace Metodický pokyn Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) ze dne 6.12.2019 (úplné znění vč. změny vyhlášeno ve Věstníku dopravy 14/2019 z 20.12.2019)
Návod k aplikaci  –
Vybrané související právní předpisy ČSN, TKP a TP dle Přehledu technologií, u kterých je třeba prokazovat odbornou způsobilost k zajištění jakosti – Příloha k MP II/4
Charakteristika systému SJ-PK spravuje MD ČR. Systém vychází z principu, že provádět práce a činnosti v uvedených oblastech systému smí pouze ten, kdo prokáže způsobilost k zajištění jakosti podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP.
SJ-PK je uplatňován v souladu se systémovými normami ČSN EN ISO, ČSN ISO a ČSN EN, právními předpisy, ČSN a oborovými technickými předpisy.SJ-PK se vztahuje na navrhování, kontrolu, zkoušení, diagnostiku a realizační  práce  na PK uvedené v jednotlivých částech MP.  SJ-PK je uplatňován zejména u staveb a prací financovaných z veřejných rozpočtů, Státního fondu dopravní infrastruktury, půjček a prostředků orgánů a organizací EU.
Výhody při zavedení a certifikaci
  • zvýšení kvality prací při navrhování, výstavbě, kontrole, opravách a údržbě pozemních komunikací,
  • prokázání způsobilosti organizace v rámci výběrových řízení,
  • předpoklad pro plnění příslušných právních předpisů,
  • písemně dokumentované technologické postupy, které vycházejí z ČSN, ČSN EN, ČSN P ENV, TKP TP MD,
  • zpracovaná Příručka kvality, která zahrnuje oblast použití systému  managementu, dokumentované postupy nebo odkazy na ně a popis vzájemného působení mezi procesy,
  • zpracované plány jakosti pro jednotlivé zakázky s určením cílů jakosti a požadavků na zakázku, procesů, dokumentů a zdrojů a dále popis požadovaných činností při ověřování, validaci, monitorování, kontrole a zkoušení, které jsou specifické pro zakázku, a kritéria pro její převzetí,
  • existence záznamů, potřebných pro poskytnutí důkazů, že realizační postupy splňují stanovené požadavky.