QMS-N 333

Certifikace systému řízení kvality dle Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 (N 333)

Kriteriální norma Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 ze dne 31. března 2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES
   
Návod k aplikaci   –
   
Související normy a specifikace (doporučená) řešení
 • Směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadů,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 o přepravě odpadů,
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů,
 • ČSN EN 14899:2006 Charakterizace odpadů – Vzorkování odpadů – Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití
 • ČSN 421331 Odpady neželezných kovů a jejich slitin
 • ČSN EN 13920-1:2003 Hliník a slitiny hliníku – Odpad – Část 1: Všeobecné požadavky, odběr vzorků a zkoušky
   
Charakteristika systému managementu Toto nařízení EU stanovuje (upravuje) s účinností od 9. října 2011 podrobnější kritéria vymezující, kdy železný, ocelový a hliníkový šrot, včetně šrotu ze slitin hliníku, přestává být odpadem. Kritéria zajišťují, aby železný, ocelový a hliníkový šrot získaný procesem využití odpadů splňoval technické požadavky hutnického průmyslu, byl v souladu s platnými právními předpisy a normami pro výrobky a neměl celkově nepříznivé dopady na životní prostředí a lidské zdraví.Výrobcem / dovozcem se v tomto případě stává držitel železného, ocelového nebo hliníkového šrotu, který jako první předá kovový šrot jinému držiteli ve stavu, kdy tento kovový šot přestává být odpadem.  Aby mohl být kovový šrot vyveden z režimu Zákona o odpadech, musí výrobce / dovozce splnit tyto následující podmínky:

 • splnění kritérií dle příloh I a II tohoto nařízení EU,
 • zavedení systému řízení kvality umožňující prokázání shody se stanovenými kritérii,
 • vystavení Prohlášení o shodě dle vzoru uvedeného v Příloze III tohoto nařízení EU. Prohlášení musí také obsahovat odkaz na certifikační orgán, který provedl ověření systému řízení kvality.
 
Výhody při zavedení a certifikaci

Zavedením požadavků nařízení EU výrobce získá:

 • popis výrobních činností, včetně požadovaných výstupních dokumentů a záznamů,
 • nastavení účinného systému kontrol a monitorování kvality kovového šrotu během celého procesu jeho zpracování, včetně záznamů jako důkaz o jejich provádění,
 • navýšení kvality výstupního produktu paralelně s navýšením konkurenceschopnosti a spokojenosti zákazníka s produktem,
 • metodiku pro snížení rizik proměnlivosti kvality odpadu,
 • důkaz, že všechny činnosti jsou prováděny kvalifikovanými zaměstnanci,
 • posílení důvěryhodnosti a postavení na trhu,
 • konkurenční výhodu před ostatními výrobci.