EMS

Certifikace systému environmentálního managementu

Kriteriální norma

ČSN EN ISO 14001:2016 Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

Návod k aplikaci ČSN EN ISO 14002-1:2021 Systémy environmentálního managementu – Směrnice pro používání ISO 14001 k řešení environmentálních aspektů a podmínek v oblasti životního prostředí – Část 1 Obecně
ČSN EN ISO 14004:2016 Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci
Související normy a specifikace (doporučená) řešení ČSN EN ISO 14031:2021 Environmentální management – Hodnocení environmentální výkonnosti – Směrnice
ČSN EN ISO 14050:2021 Environmentální management – Slovník
Charakteristika systému managementu Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na systém environmentálního managementu tak, aby organizaci umožnila vyvinout a zavést politiku a stanovit cíle, které zahrnou požadavky právních předpisů a jiné požadavky, které se na organizaci vztahují, a informace o významných environmentálních aspektech.
Výhody při zavedení a certifikaci Certifikací organizace prokazuje svůj dobrý environmentální profil, především pak řízením dopadů vlastních činností, výrobků a služeb na životní prostředí v souladu se stanovenou environmentální politikou, cíli a programy. Současně certifikací ujišťuje zainteresované strany o zajištění předpokladů pro plnění právních požadavků a jiných předpisů.Hlavní výhody:

  • snížení rizika vzniku ekologických havárií a nehod ovlivňujících životní prostředí,
  • zlepšení vztahů s veřejností, státními orgány a jinými zainteresovanými stranami,
  • zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti u investorů, bank a pojišťoven,
  • zavedení nejlepších dostupných technik a technologií, zvýšení úspěšnosti v rámci výběrových řízení u státních zakázek.