A13

V případě mimořádných okolností (např. epidemie COVID-19) lze certifikační audit provést distančním přístupem za použití prostředků elektronické komunikace. Za normálních okolností má však při auditování systémů managementu vždy přednost presenční forma auditování před distanční formou.

Distanční formu auditování nelze uplatnit u prvotní certifikace.  V případě posuzování SM BOZP dle ČSN ISO 45001:2018 je distanční audit omezen na přezkoumání dokumentů/záznamů a na rozhovory se zaměstnanci a jinými pracovníky auditované organizace. Auditování řízení procesů a řízení rizik v SM BOZP je z distančního auditu vyloučeno.