A17

Certifikační značkou CERTLINE je grafická kombinace Loga CERTLINE s označením příslušné kriteriální normy nebo skupiny norem. Logo CERTLINE a Certifikační značky CERTLINE jsou zapsanou ochrannou známkou.

Certifikační značku CERTLINE může certifikovaná organizace používat v souladu s licenčním ujednáním pouze po dobu platnosti certifikátu:

  • na všech dokumentech, které se vztahují k předmětu certifikace,
  • jen pro oblast systému managementu, pro kterou byl certifikát vystaven,
  • ve všech propagačních materiálech jen k popisu a propagaci daného systému managementu,
  • v tiskovinách periodických i neperiodických,
  • při odkazu na certifikaci (jakýkoliv odkaz na certifikaci nebo certifikační značku nesmí být použit způsobem, který by mohl vzbudit dojem, že Certifikační orgán CERTLINE přebírá odpovědnost za certifikovaný systém managementu, zkoušení, kontrolu nebo kvalitu produktu nebo služby, stav životního prostředí, bezpečnost  a ochranu zdraví při práci apod.),
  • za předpokladu, že organizace zajistí, aby nebylo možno vztahovat tuto značku na produkty nebo poskytované služby, jejichž systém managementu nebyl certifikován.

V případě vydání:

  • rozhodnutí o zrušení platnosti certifikátu nebo
  • rozhodnutí o zrušení, pozastavení platnosti nebo omezení rozsahu certifikátu,

nesmí organizace Certifikační značku CERTLINE nebo odkaz na certifikaci dále užívat.