A9

Klient musí uplatnit všechny požadavky normy, jestliže jsou aplikovatelné v rámci určeného rozsahu systému managementu. Pokud klient nějaký požadavek normy vyloučí, pak musí poskytnout zdůvodnění pro každý takto vyloučený požadavek normy, u kterého určí, že není aplikovatelný pro rozsah jeho zavedeného systému managementu.

Shodu s normou lze certifikačním dokumentem potvrdit pouze tehdy, jestliže požadavky označené jako neaplikovatelné neovlivní schopnost nebo odpovědnost klienta za zajišťování shody s ostatními požadavky.

Rozsah systému managementu musí být (včetně zdůvodnění případných neaplikovaných požadavků) k dispozici a musí být udržován jako dokumentovaná informace.