A5

Jeden certifikát lze vydat pro více organizací (právnických osob) za předpokladu, že tyto organizace mají uzavřenu právní nebo smluvní vazbu na své ústředí, musí podléhat jednotnému systému managementu, který vytvořilo a zavedlo ústředí a který podléhá průběžnému dozoru a interním auditům prováděným ze strany ústředí.

To znamená, že ústředí má právo požadovat, aby organizace v případě potřeby realizovaly opatření k nápravě pokud bude potřeba. To by mělo být stanoveno ve formální smlouvě mezi ústředím a organizacemi.