Neakreditované služby

Certifikační orgán CERTLINE provádí při zachování principů nestrannosti, objektivity a nezávislosti následující neakreditované služby:

〉 Informační služba

〉 Specifické auditorské služby

〉 Předcertifikační audity systémů managementu

〉 Audity plnění zákonných požadavků

〉 Asistence při sebehodnocení

〉 Hodnocení systémů managementu

〉 Certifikace dalších systémů managementu

 

Uvedené služby slouží organizacím především k optimálnímu vyvážení prospěchu, nákladů a managementu rizik. Formalizované výstupy těchto služeb (certifikáty, osvědčení, auditní zprávy apod.) mohou být využívány k prokazování shody s dohodnutými technickými specifikacemi nejen klienty certifikačního orgánu, ale i jejich zákazníky, investory a dalšími zainteresovanými stranami.

Neakreditované služby mají významný kladný dopad na:

  • konkurenční výhody prostřednictvím zlepšených způsobilostí organizace,
  • chápání a motivaci zaměstnanců ohledně záměrů a cílů organizace, stejně jako na jejich účast na neustálém zlepšování,
  • důvěru zainteresovaných stran v efektivnost a účinnost organizace, prokazovanou finančním a sociálním prospěchem vyplývajícím z výkonnosti organizace, životním cyklem produktu a dobrým jménem organizace,
  • schopnost vytvořit hodnotu jak pro organizaci, tak pro jejího dodavatele, a to optimalizací nákladů a zdrojů, stejně jako pružností a rychlostí reakcí na měnící se trhy,
  • loajalitu zákazníka,
  • příznivé reference a následné kontinuální obchodování,
  • provozní výsledky, např. tržby a podíl na trhu,
  • snížené náklady a kratší doby cyklů v důsledku efektivního a účinného využívání zdrojů,
  • efektivnost realizace procesů, kterými se dosahuje požadovaných výsledků.