Předpisová základna akreditace

Certifikační orgán CERTLINE je akreditován v souladu s následujícími normami a technickými specifikacemi:

 

Technické normy

 

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky
ČSN ISO/IEC 17021-2:2017 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu
ČSN ISO/IEC 17021-3:2017 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu kvality
ČSN P ISO/IEC TS 17021-10:2018 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 10: Požadavky na kompetence pro auditování a certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
ČSN P ISO/IEC TS 17022:2013 Posuzování shody – Požadavky a doporučení k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou
ČSN ISO/IEC 27006:2016 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací
ČSN ISO 50003:2022 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systému managementu hospodaření s energií

 

Dokumenty International Accreditation Forum (IAF)

 

IAF MD 1:2018 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu provozovaného organizací s více pracovišti
IAF MD 2:2017 Závazný dokument IAF pro převod akreditované certifikace systémů managementu
IAF MD 4:2022 Závazný dokument IAF pro použití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro účely auditování/posuzování, 3. vydání
IAF MD 5:2019 Stanovení doby auditu pro systémy managementu kvality, systémy environmentálního managementu a systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
IAF MD 8:2020 Aplikace ISO/IEC 17011:2017 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485)
IAF MD 9:2022 Závazný dokument IAF Aplikace ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO13485)
IAF MD 11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci  ISO/IEC 17021-1 pro audity integrovaných systémů managementu
IAF MD 15:2014 Závazný dokument IAF pro sběr dat poskytujících indikátory o výkonu certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu
IAF MD 17:2019 Závazný dokument IAF Činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu
IAF MD 22:2019 Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSM)
IAF MD 23:2018 Závazný dokument IAF Řízení subjektů vykonávajících činnosti jménem akreditovaných certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu

 

Dokumenty Evropské akreditace (EA)

 

EA – 2/20 G:2021 Poradenství a nezávislost orgánů posuzování shody
EA – 6/02 M:2022 Pokyny EA k aplikaci ISO/IEC 17065 a ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci podle EN ISO 3834
EA – 7/04 M:2017 Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 14001:2015

 

Metodické pokyny pro akreditaci (MPA) Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) 

 

MPA 00-01-XX Základní pravidla akreditačního procesu
MPA 00-02-XX Předpisová základna akreditačního procesu
MPA 00-03-XX Pravidla pro vyřizování námitek, odvolání a stížností
MPA 00-04-XX Pravidla pro používání odkazu na akreditaci
MPA 50-01-XX K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016  Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu
Část 1:Požadavky v akreditačním systému ČR