Opravy norem systémů managementu

V souvislosti s vydáváním oprav norem systémů managementu byl vznesen dotaz k Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále úřad), jakým způsobem se odkazovat na normu na certifikátech, zda je nutno uvádět na certifikátech odkazy na tyto opravy publikované např. jako ČSN EN ISO xxxxx/Oprava 1:rok vydání.

Stanovisko úřadu je následující:

„Vzhledem k tomu, že opravy pouze opravují text příslušného vydání normy a nepředstavují revizi normy, se na certifikátech neuvádějí“