Předcertifikační audity systémů managementu

Tyto předběžné audity jsou prováděny jako nepovinná etapa procesu certifikace v případech, kdy si chce vedení organizace před vlastní realizací certifikačního auditu ověřit připravenost organizace plnit požadavky systému managementu.

Certifikační orgán CERTLINE provádí předcertifikační audity systémů:

  • managementu kvality (QMS),
  • managementu jakosti zdravotnických prostředků (QMS-ZP),
  • managementu jakosti ve spojení s požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů (QMS-W),
  • managementu jakosti ve spojení s požadavky ověřování shody systému řízení kvality podle nařízení Rady (EU) č. 333/2011 Sb.,
  • environmentálního managementu (EMS),
  • managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (SM BOZP),
  • managementu bezpečnosti informací (ISMS),
  • managementu hospodaření s energií (EnMS),
  • managementu kritických bodů (HACCP),
  • managementu jakosti oboru pozemních komunikací (SJ-PK) MD ČR.

Výstupem předcertifikačního auditu je Zpráva z auditu, která poskytne klientovi celkový pohled na úroveň zavedení systému a stupeň jeho připravenosti k certifikaci.
Předcertifikační audit může rovněž napomoci k identifikování oblastí v organizaci, které vyžadují zlepšení a ke stanovení priorit při dokončení přípravy.

V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte na +420 515551745 nebo na certline@certline.cz.