Vydání normy ISO 50001:2018 / ČSN EN ISO 50001:2019

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že dne 22. srpna 2018 byla publikována norma ISO 50001:2018, která nahrazuje normu ISO 50001:2011. Česká verze normy ČSN EN ISO 50001:2019 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití byla vydána v únoru 2019.
Přechodné období bylo stanoveno v rezoluci IAF (IAF Resolution 2017 – 14 Agenda Item 9) na tři roky po vydání publikace nové normy tj. do 21.8.2021.
 

Certifikační orgány mohou provádět audity (certifikační, dozorové, recertifikační) podle ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 pouze do 20.2.2020.
Současné certifikáty vydané podle normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 přestanou platit dne 21. srpna 2021.
 

Postup přechodu certifikace na novou normu

Certifikační orgán CERTLINE bude návazně na požadavky Rezoluce IAF provádět audity podle původní normy ISO 50001:2011 resp. ČSN EN ISO 50001:2012 pouze do 21. února 2019. Od uvedeného data musí všechny Prvotní / Opakované certifikace probíhat již podle nové normy ISO 50001:2018 resp. ČSN EN ISO 50001:2019.

Žádosti o certifikaci bude Certifikační orgán CERTLINE přijímat od září 2019. Součástí Žádosti musí být dále vyplněný Dotazník EnMS, který je sestaven v souladu s požadavky normy ČSN ISO 50003:2015. Vlastní rozšíření rozsahu akreditace Certifikačního orgánu CERTLINE je plánováno na listopad 2019.
 

A. Přechod organizací s platným certifikátem podle ČSN EN ISO 50001:2012


Přechod na novou normu lze provést v rámci opakované certifikace, pravidelného dozorového auditu, případně mimořádného auditu. Posouzení k přechodu na novou normu bude prioritně prováděno jako součást pravidelného plánovaného dozoru.
Na základě oznámení držitele certifikátu o jeho rozhodnutí přejít na certifikaci podle nové normy (formou podání nové „Žádosti o certifikaci“) bude organizaci zaslán „Dotazník EnMS“, který je sestaven v souladu s požadavky normy ČSN ISO 50003:2015 a návazně po obdržení vyplněného Dotazníku bude uzavřen s organizací Dodatek ke smlouvě o kontrolní činnosti. Cena dozorového auditu nebude navýšena! V případě mimořádného auditu bude cena stanovena individuálně dle rozsahu certifikace.
Při plánování nejbližšího dozorového auditu bude s každým klientem individuálně dohodnut plán přechodu. Provádění dozorového auditu dle nové normy se předpokládá navýšení doby auditu o 0,5 auditodne.
Výstupem dozorového auditu bude změna certifikátu s uvedením shody systému managementu hospodaření s energií dle nové normy. Konec platnosti tohoto certifikátu bude shodný s datem platnosti původního certifikátu. Certifikační cyklus každého klienta tak nebude narušen.

Nebude-li audit v přechodovém období, tedy před 21. srpnem 2021, dokončen, bude nutné provést novou certifikaci tj. včetně 1. a 2. stupně certifikačního auditu s přerušením návaznosti a novým certifikačním cyklem.

Rámcové pokyny pro organizace, které jsou již certifikovány podle normy ISO 50001:2011, resp. ČSN EN ISO 50001:2012:

  1. Zpracujte rozdílovou analýzu (GAP) požadavků mezi starou a novou normou.
  2. Vypracujte si plán zavedení nový nebo změněných požadavků.
  3. Zorganizujte příslušná kvalifikovaná školení pro všechny zainteresované pracovníky v organizaci, kteří mají vliv na efektivnost systému managementu hospodaření s energií.
  4. Aktualizujte si stávající dokumentované informace a upravte Váš systém managementu hospodaření s energií pro splnění revidovaných požadavků.
  5. Proveďte alespoň jeden interní audit nového systému EnMS a jedno přezkoumání EnMS s cílem posoudit přiměřenost a připravenost systému pro certifikační audit.
  6. V případě nejasností nebo potřeby dalších informací nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
     

B. Organizace žádající o prvotní / opakovanou certifikaci


Organizace mohou podávat Žádosti o certifikaci na Certifikační orgán CERTLINE od září 2019. Součástí Žádosti musí být dále vyplněný Dotazník EnMS, který je sestaven v souladu s požadavky normy ČSN ISO 50003:2015.Proces prvotní / opakované certifikace zůstává nadále beze změn. 

Certifikační orgán CERTLINE doporučuje organizacím provést vlastní Rozdílovou analýzu (GAP) požadavků mezi původní a novou normou pro systém managementu hospodaření s energií. 

Klienti se také mohou kdykoliv rozhodnout pro provedení rozdílové analýzy formou samostatného předcertifikačního auditu ze strany Certifikačního orgánu CERTLINE, nebo zažádat o mimořádný audit, s cílem prověřit si připravenost k přechodu na aktualizovanou normu. Tyto audity jsou zpoplatněný dle ceníku Certifikačního orgánu CERTLINE.