Vydání změny MP SJ-PK, verze 2019

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat o vydání změny Metodického pokynu Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK, verze 2019), která nabyla účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku dopravy č. 14/2019 tj. dnem 20.12.2019. Úplné znění MP SJ-PK, verze 2019 je volně ke stažení na webové stránce www.pjpk.cz.

MP SJ-PK, verze 2019 vychází z principu, že provádět práce a činnosti v oblastech projektové práce (MP SJ-PK, část II/1), průzkumné a diagnostické práce (MP SJ-PK, část II/2) a provádění silničních a stavebních prací (MP SJ-PK, část II/4) smí pouze způsobilý dodavatel, který prokáže splnění požadavků k zajištění kvality podle kritérií uvedených v jednotlivých částech MP SJ-PK, verze 2019.

Po dobu 15 měsíců od nabytí účinnosti změny MP SJ-PK, verze 2019 (tj. do 20.3.2021) lze ještě při prokazování způsobilosti k zajištění kvality postupovat podle původního znění MP SJ-PK, veze 2013.

Certifikační orgán CERTLINE bude provádět posouzení způsobilosti dodavatelů k zajištění kvality podle kritérií uvedených v MP SJ-PK, verze 2019 prioritně na základě žádosti v rámci certifikace/recertifikace nebo plánovaných dozorových auditů. Posouzení způsobilosti dodavatele může být také na žádost dodavatele realizováno samostatně formou mimořádného auditu.

Doporučujeme našim klientům zapracovat změny uvedené v MP SJ-PK verze, 2019 do systému managementu kvality organizace tak, aby v rámci certifikační periody nedošlo po datu 20.3.2021 k přerušení platnosti již udělené certifikace.

               Ing. Lubomír Kolek
ředitel Certifikačního orgánu CERTLINE