Provedení migrace OHSAS 18001 na ISO 45001

Dne 12.3.2018 byla publikována norma ISO 45001:2018, která nahrazuje normu BS OHSAS 18001:2007. Česká verze normy ČSN ISO 45001:2018 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití byla vydána v říjnu 2018.

Přechodné období bylo stanoveno prostřednictvím Rezoluce IAF 2016-15 Mezinárodním akreditačním fórem (IAF) ve spolupráci s Projektovou skupinou OHSAS a normalizační organizací ISO na tři roky po vydání publikace nové normy tj. do 12.3.2021.

Současné akreditované certifikáty vydané podle normy BS OHSAS 18001:2007 resp. ČSN OHSAS 18001:2008 přestanou platit dne 12. března 2021.

Nová norma je plně kompatibilní s Annexem SL a umožňuje bezproblémovou integraci požadavků na BOZP do stávajících ostatních systémů managementu. ISO 45001:2018 umožňuje organizacím, aby efektivněji využívaly procesní uspořádání, a harmonizuje požadavky BOZP s požadavky ostatních kriteriálních norem systémů managementu.
 

Plán migrace z ČSN OHSAS 18001:2008 na ČSN ISO 45001:2018

Certifikační orgán CERTLINE bude v souladu s požadavky IAF MD 21:2018 provádět audity (z důvodu návaznosti certifikačního cyklu) podle původní normy BS OHSAS 18001:2007 resp. ČSN OHSAS 18001:2008 pouze do 12.3. 2020. Od uvedeného data budou všechny prvotní / opakované certifikace a dozorové audity probíhat již podle nové normy ISO 45001:2018 resp. ČSN ISO 45001:2018.
Pouze výjimečně může být po uvedeném datu proveden audit podle původní normy. V důsledku toho se však organizace bude muset, pro zachování kontinuity platnosti certifikátu, podrobit následnému mimořádnému auditu.
 

Žádosti o certifikaci systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) dle ISO 45001:2018, resp. ČSN ISO 45001:2018 bude Certifikační orgán CERTLINE přijímat od září 2019. Vlastní rozšíření rozsahu akreditace Certifikačního orgánu CERTLINE je plánováno na listopad 2019.

A. Migrace organizací s platným certifikátem podle ČSN OHSAS 18001:2008


Migrace na novou normu lze provést v rámci pravidelného dozorového auditu, případně mimořádného auditu. Posouzení migrace na novou normu bude prioritně prováděno jako součást pravidelného plánovaného dozoru.
Na základě oznámení držitele certifikátu o jeho rozhodnutí přejít na certifikaci podle nové normy (formou podání nové „Žádosti o certifikaci“) bude uzavřen s organizací Dodatek ke smlouvě o kontrolní činnosti. Cena dozorového auditu nebude navýšena! V případě mimořádného auditu bude cena stanovena individuálně dle rozsahu certifikace.
 

Při plánování nejbližšího dozorového auditu bude s každým klientem individuálně dohodnut plán migrace. Provádění dozorového auditu dle nové normy předpokládá navýšení doby auditu minimálně o 1 auditoden. Výstupem dozorového auditu bude změna certifikátu s uvedením shody systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s novou normou ISO 45001:2018, resp. ČSN ISO 45001:2018. Konec platnosti tohoto certifikátu bude shodný s datem platnosti původního certifikátu. Certifikační cyklus klienta tak nebude narušen.

Vzhledem k tomu, že přechodového období končí 12. 3. 2021, důrazně doporučujeme překlopení na novou normu ČSN ISO 45001:2018 v rámci pravidelného termínu dozorového nebo opakovaného certifikačního auditu nejpozději od 12. 3. 2020. V opačném případě bude nutno provést mimořádný audit.
 

Rámcová opatření doporučená pro organizace, které jsou již certifikovány podle normy BS OHSAS 18001:2007, resp. ČSN OHSAS 18001:2008:

  1. Zpracujte rozdílovou analýzu (GAP) požadavků mezi starou a novou normou.
  2. Vypracujte si implementační plán zavedení nový nebo změněných požadavků normy.
  3. Zorganizujte příslušná kvalifikovaná školení pro všechny zainteresované pracovníky v organizaci, kterých se systém managementu BOZP týká, a vytvářejte trvalé povědomí mezi všemi stranami, které mají dopad na efektivnost systému.
  4. Aktualizujte si stávající dokumentované informace a upravte Váš systém managementu pro splnění nových nebo revidovaných požadavků.
  5. Proveďte alespoň jeden interní audit nového systému OHSMS a jedno přezkoumání OHSMS s cílem posoudit přiměřenost a připravenost systému pro certifikační / dozorový audit.
  6. V případě nejasností nebo potřeby dalších informací nás, prosím, neváhejte kontaktovat.
     

B. Organizace žádající o prvotní / opakovanou certifikaci


Organizace mohou podávat Žádosti o certifikaci OHSMS na Certifikační orgán CERTLINE od září 2019. Formulář Žádosti o certifikaci je uveden na našich stránkách www.certline.cz.

Certifikační proces prvotní / opakované certifikace zůstává nadále beze změn. Provádění prvotní nebo opakované certifikace dle nové normy předpokládá navýšení doby auditu minimálně o 1 auditoden.