Revize normy ISO 19011:2018

Norma ISO 19011 definuje pokyny pro auditování systémů řízení a poskytuje k němu komplexní návod. Standard je určený pro všechny organizace provádějící interní audity i externí audity. Revize ISO 19011 je provedena s cílem reflektovat na rostoucí počet standardů systému řízení a nedávné revize některých nejrozšířenějších standardů, jako je ČSN EN ISO 9001:2016 pro kvalitu a ČSN EN ISO 14001:2016 pro životní prostředí.

ČSN EN ISO 19011 (třetí vydání) by měla vyjít do 6 měsíců od vydání mezinárodní normy (tedy patrně na začátku roku 2019, pak by měla označení ČSN EN ISO 19011:2019).

Hlavní rozdíly oproti druhému vydání jsou následující:

  • použití nových termínů a definicí tak, aby nebyly v rozporu s definicemi používanými v jiných normách (např. dokumentované informace);
  • přidání sedmého principu auditu – přístupu založeného na riziku a příležitosti;
  • další informace o řízení programu auditu, včetně plánování a provádění auditu, rizika programu auditů, zpracování obecných požadavků na způsobilost auditorů;
  • zrušená příloha A (příklady specifických znalostí a dovedností);
  • nová příloha – „Další pokyny pro auditory pro plánování a provádění auditů“ – týkající se procesního přístupu, životního cyklu, odborného úsudku, dálkového auditu, auditorských rizik a příležitostí, využívání informačních a komunikačních technologií v procesu auditu;
  • cílem je širší přístup k auditu systému řízení a poskytnutí obecnějších flexibilních pokynů (je určená pro auditování systémů managementu obecně).