Akreditované certifikace

Certifikace systémů managementu

Certifikační orgán CERTLINE je akreditován Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro certifikaci následujících systémů managementu:

Zkratka Název systému Kriteriální norma nebo specifikace
⇒ QMS Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2016
⇒ EMS Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2016
 SM BOZP Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN ISO 45001:2018
⇒ ISMS Systém řízení bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2014
⇒ EnMS Systém managementu hospodaření s energií ČSN EN ISO 50001:2019
⇒ QMS-ZP Systém managementu jakosti pro zdravotnické prostředky ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016
⇒ QMS-ZP-S
Systém managementu jakosti pro zdravotnické prostředky v oblasti sterilizace
ČSN EN ISO 13485 ed. 2:2016
⇒ QMS-W Systém managementu kvality ve spojení s požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2, 3, 4:2006
⇒ QMS-N 333 Systém řízení kvality dle Nařízení Rady (EU) č. 333/2011 Nařízení Rady (EU) č. 333/2011
⇒ SJ-PK Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Věstník dopravy 14/2019 Metodický pokyn SJ-PK
⇒ HACCP Systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů Věstník MZe 2/2010 – Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů

 

Certifikaci systémů managementu provádí Certifikační orgán CERTLINE v souladu s požadavky mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016, navazujícími a upřesňujícími dokumenty Mezinárodního akreditačního fóra (IAF), Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA) a metodickými pokyny pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). Předmět akreditace je uveden v Osvědčení o akreditaci a detailní rozsah dle jednotlivých oborů je uveden v Příloze osvědčení o akreditaci.

Certifikát

Certifikát je vydán Certifikačním orgánem CERTLINE na základě kladného výsledku certifikačního řízení – úspěšné realizaci auditu prvního stupně a návazně auditu druhého stupně.

Certifikát prokazuje, že organizace – držitel certifikátu, dokumentoval, zavedl, používá a udržuje systém managementu (příp. jeho modifikaci) ve specifické oblasti podnikání v souladu s požadavky uvedených kriteriálních dokumentů (norem nebo jiných technických specifikací).

Platnost vydaného certifikátu je tříletá. V průběhu této doby probíhá 1 x ročně dozorový audit, jehož cílem je potvrdit, že certifikovaný systém managementu organizace je udržován a dále rozvíjen. Po uplynutí tříleté doby platnosti certifikátu se provádí opakovaná certifikace.